Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.01.2017 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w
miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina
Wiśniowa, województwo podkarpackie
30.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak
15 listopada 2016 roku zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka
kablowej sieci energetycznej SN 15 kV od słupa nr 10 w
miejscowości Cieszyna gm. Frysztak, do stacji transformatorowej
Pstrągówka 1 gm. Wiśniowa
29.12.2016 więcej
Publiczny przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego jesionowego
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016
r., poz. 446) Podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza: PUBLICZNY PRZETARG USTNY(LICYTACJA)na sprzedaż drewna
opałowego jesionowego
20.12.2016 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa.
05.12.2016 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 31.10.2016r.
zostaławydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 R
Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1
914 – 6 674 wraz z przebudową przepustów w km 2 127, 2 453,
2 656, 3 270, 3 475, 3 732, 4 917, 5 203, 6 163, 6 302”.
09.11.2016 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że postepowanie dowodowe w
sprawie z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul.
Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów o wydanie decyzji
środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 R
Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1
914 – 6 674 wraz z przebudową przepustów w km 2 127, 2 453,
2 656, 3 270, 3 475, 3 732, 4 917, 5 203, 6 163, 6 302”
zostało zakończone.
31.10.2016 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 21.10.2016r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Gmina Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w sprawie o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zbiornika
retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”.
27.10.2016 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 20.10.2016r.
zostałowydane postanowienie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1923 R Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i
Jazowa w km 1 914 – 6 674 wraz z przebudową przepustów w km
2 127, 2 453, 2 656, 3 270, 3 475, 3 732, 4 917, 5 203, 6 163, 6
302”.
20.10.2016 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa na okres do lat trzech
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 25 ust.1, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774). Podaje do publicznej
wiadomości, że ogłasza PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Wiśniowa na okres do lat trzech
19.10.2016 więcej