Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 22.09.2016r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Powiat Strzyżowski – Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie,
ul. Łukasiewicza 33, 38–100 Strzyżów, w sprawie o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 R
Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1
914 – 6 674 wraz z przebudową przepustów w km 2 127, 2 453,
2 656, 3 270, 3 475, 3 732, 4 917, 5 203, 6 163, 6 302”.
14.10.2016 więcej
Konsultacje projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia do konsultacji projektu pn. „Roczny program
współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na 2017 rok”,jeżeli cele statutowe organizacji
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
03.10.2016 więcej
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do wydzierżawienia na krótkotrwałą uprawę rolną
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości Wykaz
nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa
przeznaczonych do wydzierżawienia na krótkotrwałą uprawę
rolną.
27.09.2016 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania postanowił udzielić dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Wiśniowa dla spółki wodnej w Kalembinie
19.09.2016 więcej
Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie
dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu
gminy Wiśniowa, realizujących zadanie własne Gminy Wiśniowa w
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w
roku 2017.
06.09.2016 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
02.08.2016 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania postanowił udzielić dotacji dla spółek wodnych
działających na terenie Gminy Wiśniowa
04.07.2016 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 21.06.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 481, 485/1, 485/3, 650
położonych w miejscowości Markuszowa.
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 20.06.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Przebudowa linii
napowietrznej SN15kV Strzyżów-Ropczyce na odcinku od stanowiska
słupowego nr 17 w m. Szufnarowa do stanowiska słupowego nr 50 w
m. Jaszczurowa” na linię kablową doziemną w m. Jaszczurowa
oraz Szufnarowa na działkach 456, 375, 376, 374, 372, 432/2,
429, 423, 424/2, 424/1, 428/2, 428/3, 426/1, 425/1, 498/2, 522/1
– obręb Jaszczurowa oraz na działkach 4006/2, 440, 443, 444,
442, 453/2, 453/1, 454, 469, 471, 549/2, 743 – obręb
Szufnarowa.
27.06.2016 więcej
Zawiadomienie
Udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Gminy
Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku
17.06.2016 więcej