Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie
Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego Gminy
Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2016 roku
17.06.2016 więcej
Oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Oferta Fundacji Cherry Home - na realizację zadania z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pn. „III Letnie Plenery Muzyczne”
17.06.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
09.06.2016 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego
Oferta Fundacji Rozwoju Dobre Życie - na realizację zadania z
zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i
wychowania
06.06.2016 więcej
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków
komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 r.
02.06.2016 więcej
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków
komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.:
02.06.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia
01.06.2016 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego
stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją,
dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
25.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 17.05.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „budowa ujęcia wody pitnej z wykorzystaniem
istniejącej infrastruktury (wewnętrznej i zewnętrznej) dla
potrzeb miejscowości Kozłówek” na działce 353/2 poł. w
Kozłówku.
24.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 02.05.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Przebudowa mostu w
ciągu drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów – Markuszowa –
Oparówka – Wysoka Strzyżowska w km 5 934 wraz z dojazdami”
na działkach 1622/1, 1622/2, 1620, 511/2, 1558/5, 510 – obręb
Oparówka oraz na działkach 696, 699 – obręb Wysoka
Strzyżowska.
17.05.2016 więcej