Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 13.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa - Balice na dz. Nr 854/1; 854/3; 867/19; 854/2; 804/1;
615; 803/1; 810/2; 810/1; 795/7; 831/1; 796/1; 756/1; obręb
Niewodna dz. Nr 1652; 1653”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 12.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Szufnarowa dz. nr 775; 373; 372; 4000/9; 4000/8; 4000/6; 4000/5;
338; 4002; 316/1; 317/2; 320/2; 320/1; 220; 219; 218/1; 218/2;
213; 212; 130; 131; 548; 773; 771; 890/4; 768; 766; 765; 764;
763; 756; 755; 746/1; 746/2; 745; 744; 742; 741; 733; 732;
730”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 11.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa – Wąwóz na dz. nr 116; 114/3; 947/34; 947/5;
947/25; 947/2; 947/4; 876; 947/40; 947/39; 947/38; 947/35;
947/12; 947/13; 947/36”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 11.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa – Olszyny na dz. Nr 357/2; 377; 344; 387; 376; 375;
372; 374; 1333; 373; 358/2; i dz. Nr 2380 obręb Szufnarowa”
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 04.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Markuszowa –Rędziny na dz. Nr 193; 190; 172; 168; 167; 164;
159; 158; 156/1; 156/2; 156/3; 146/3; 146/4; 147/2”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 04.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kozłówek na dz. Nr 297; 271; 247/2; 249; 248”
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 04.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kalembina na dz. Nr 202/1; 247; 190/2; 191/3”
17.05.2016 więcej
Zawiadomienie
postanowienie o udzieleniu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju wsi
Różanka dotacji celowej przeznaczonej na zadania służące
tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie
gminy Wiśniowa
16.05.2016 więcej
Zawiadomienie
w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
16.05.2016 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2016 roku
13.05.2016 więcej