Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wiśniowa miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
14.02.2020 więcej
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
14.02.2020 więcej
Dostawa kruszyw drogowych w roku 2020
Zapytanie ofertowe na zadanie "Dostawa kruszyw drogowych w roku
2020 "
14.02.2020 więcej
Zawiadomienie
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego
– produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową
oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji
rękawów foliowych” wszczętego na wniosek ROMI Sp. z o.o.,
Szufnarowa 169, 38-124 Wiśniowa
11.02.2020 więcej
Plan postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w 2020 roku
31.01.2020 więcej
Informacja
Podaje się do publicznej wiadomości że Dyrektor Zarządu
Zlewni w Jaśle na wniosek Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150
działającej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Murias, Wola
Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski, wszczął postępowanie w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnporawnego na wykonanie
przepustów oraz przebudowy rowów drogowych dla zadania pn.
"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 986
Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa (działka drogowa nr ewid 3939) z
drogą gminną w km 39 068.
30.01.2020 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 20 stycznia 2020 r
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa
przeprowadzonych w dniu 19 stycznia 2020 r.
21.01.2020 więcej
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa
sporządzony dnia 19 stycznia 2020 r. przez Gminną Komisję
Wyborczą w Wiśniowej
21.01.2020 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
dot. "Przebudowa drogi wewnętrznej Różanka - Caritas w km 0
420 - 2 898"
17.01.2020 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
dot. "Przebudowa drogi wewnętrznej Różanka - Caritas w km 0
420 - 2 898"
17.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się