Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak
dot. przedsięwzięcia pn: "Budowa ujęcia wody z
siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą"
w miejscowościach Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina,
Cieszyna, Pułanki gm. Frysztak
20.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak
dot. przedsięwzięcia pn: "Budowa ujęcia wody z siecią
wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą" w
miejscowościach Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna,
Pułanki gm. Frysztak
20.07.2020 więcej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa w 2020 roku
Zapytanie ofertowe na zadanie pn "Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa w 2020 roku
20.07.2020 więcej
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wiśniowa
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej z terenu Gminy Wiśniowa"
10.07.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
o ponownych głosowaniu w dniu 12 lipca 2020
02.07.2020 więcej
Raport o stanie Gminy Wiśniowa za 2019 rok
Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w
szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Konieczność
opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U.
z 2019poz.506)i jest konsekwencją nowelizacji ustawy o
samorządzie gminnym z 11 stycznia 2018 r.
22.06.2020 więcej
Postanowienie nr 62/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.
15.06.2020 więcej
Obwieszczenie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu przeróbczego na
terenie o powierzchni 0,2048 ha stanowiącym części działek
gruntowych nr ewid. 3551 i 3556 położonych w graniach terenu
odkrywkowego zakładu górniczego „Szufnarowa””,
15.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się