Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa zakładu przeróbczego na terenie o powierzchni
0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych nr ewid. 3551
i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego zakładu
górniczego „Szufnarowa”, wszczętej na wniosek Inwestora
MURPOL Zbigniew Murias, ul. Rzeszowska 142, 36-060 Głogów
Małopolski
19.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia p.n. „Budowa ujęcia wody z siecią
wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą” w
miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina,
Cieszyna, Pułanki gm. Frysztak
29.04.2020 więcej
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na
dofinansowanie działań w zakresie wykonywania, utrzymywania
oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji
na terenie Gminy Wiśniowa
28.04.2020 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przedłużeniu terminu
rozpatrzenia sprawy do dnia 31.08.2020r. dotyczącej wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa zakładu przeróbczego na terenie o powierzchni
0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych nr ewid. 3551
i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego zakładu
górniczego „Szufnarowa””, wszczętej na wniosek Inwestora
MURPOL Zbigniew Murias, ul. Rzeszowska 142, 36-060 Głogów
Małopolski...
21.04.2020 więcej
Obwieszczenie
o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa dla części
miejscowości Szufnarowa – etap I
17.04.2020 więcej
Obwieszczenie
o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa dla części
miejscowości Szufnarowa – etap I
23.03.2020 więcej
Obwieszczenie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia strony postępowania w dniu
20.03.2020r. zostaławydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn.: „Rozbudowa
istniejącego budynku biurowo – magazynowego – produkcyjnego
o część produkcyjną, socjalno – biurową oraz magazynową
wraz z montażem nowych maszyn do produkcji rękawów
foliowych”, na działkach ewid. nr 4000/7, 4000/8 i 4000/10
położonych w miejscowości Szufnarowa.
20.03.2020 więcej
Obwieszczenie
dot. przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku
biurowo – magazynowego – produkcyjnego o część
produkcyjną, socjalno – biurową oraz magazynową wraz z
montażem nowych maszyn do produkcji rękawów foliowych”, na
działkach ewid. nr 4000/7, 4000/8 i 4000/10 położonych w
miejscowości Szufnarowa,
20.03.2020 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
ostępowanie administracyjne na wniosek MURPOL Zbigniew Murias,
ul. Rzeszowska 142, 36-060 Głogów Małopolski z dnia
20.02.2020r. doręczonego organowi w dniu 21.02.2020r. w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.„Budowa zakładu przeróbczego na terenie
o powierzchni 0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych
nr ewid. 3551 i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego
zakładu górniczego „Szufnarowa””.
10.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się