Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
dot. "Przebudowa drogi wewnętrznej Różanka - Caritas w km 0
420 - 2 898"
17.01.2020 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
dot. "Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie działki 499 w
miejscowości Różanka w km 0 12 - 1 800"
17.01.2020 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
dot. "Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie działki 499 w
miejscowości Różanka w km 0 12 - 1 800"
17.01.2020 więcej
Zawiadomienie stron postępowania
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego
– produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową
oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji
rękawów foliowych” wszczętego na wniosek ROMI Sp. z o.o.,
Szufnarowa 169, 38-124 Wiśniowa, Wójt Gminy Wiśniowa
zawiadamia strony postępowania, że w dniu 03.01.2020r. organ
wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przesłał
do organów opiniujących uzupełnienie karty informacyjnej
przedsięwzięcia stosownie do wezwania Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opracowaną przez Inwestora.
03.01.2020 więcej
Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy
Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz.
2081 z późn. zm.) i art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r.,
poz. 2096 z późn. zm.), w związku z wszczętym postępowaniem
administracyjnym na wniosekGminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124
Wiśniowa, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa
zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku
Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie,
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, o nowym terminie załatwienia
sprawyprzedłużonym do dnia 26 października 2020r., z uwagi na
konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji
na środowisko oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
30.12.2019 więcej
Obwieszczenie
w związku z wnioskiem SEGER Cutting Tools OZGA MIKUSZEWSKI
SPÓŁKA JAWNA,38-124 WIŚNIOWA w sprawie o wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Linia do pokryć PVD dla firmy Seger Cutting Tools Ozga
Mikuszewski Spółka Jawna” Wójt Gminy Wiśniowa podaje do
publicznej wiadomości: W dniu 23.12.2019r. zostaławydana
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięciapn.: „Linia do pokryć PVD dla firmy Seger
Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna”.
23.12.2019 więcej
Zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przedłużeniu terminu
rozpatrzenia sprawy do dnia 29.02.2020r. dotyczącej wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego
– produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową
oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji
rękawów foliowych”, na działkach ewid. nr 4000/7, 4000/8 i
4000/10 położonych w miejscowości Szufnarowa, wszczętej na
wniosek Inwestora ROMI Sp. z o.o., Szufnarowa 169, 38-124
WIŚNIOWA, z uwagi na konieczność uzupełnienia karty
informacyjnej, wydania opinii przez organ opiniujący, zapoznania
się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wydania decyzji w
przedmiotowej sprawie.
12.12.2019 więcej
Zawiadomienie stron postępowania
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego
– produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową
oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji
rękawów foliowych” wszczętego na wniosek ROMI Sp. z o.o.,
Szufnarowa 169, 38-124 Wiśniowa,
03.12.2019 więcej
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.11.2019
dot: przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej
Różanka - Caritas w km 0 420 - 2 898" gm. Wiśniowa oraz
przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie
działki 499 w miejscowości Różanka w km 0 120 - 1 800 gm.
Wiśniowa".
28.11.2019 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami
08.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się