Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 22.12.2017r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
dz. nr 211/1, 211/2, 212, 213, 775 i 902 położonych w
miejscowości Szufnarowa”
22.12.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w dniu 12.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne na wniosek: MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha
150, 36-060 Głogów Młp., w sprawie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „polegającego na wydobywaniu piaskowca ze
złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni
obszaru górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów
wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości
Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj.
podkarpackie”.
21.12.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
o wszczęciu postępowania admistracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wiśniowa -
Balice.
13.12.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę
urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn:
"Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi
powiatowej Nr 1349R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina w m.
Jaszczurowa w km 4 450 - 5 100"
24.11.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Stosownie do art. 120, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej
Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania
transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na
działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
(South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP); Regionalny Dyrekto
Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości
14.11.2017 więcej
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w
miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina
Wiśniowa, województwo podkarpackie
27.10.2017 więcej
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 26.10.2017r.
zostałowydane postanowienie stwierdzające obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na
cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo
podkarpackie.
27.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717
z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 19.10.2017r. zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn.
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb
budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach nr:
211/1, 211/2, 212, 213, 775, 902 położonych w miejscowości
Szufnarowa.
26.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 18.08.2017r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Zabezpieczenie
osuwiska wraz z odbudową odcinka powiatowej nr 1349 R Brzeziny
– Jaszczurowa – Stępina w miejscowości Jaszczurowa w km 4
450 – 5 100” na działkach: 255/3, 256/3, 256/4, 258/3,
258/5, 258/7, 259/1, 260/2, 267/1, 266, 267/3, 268/1, 268/3,
282/1, 284, 286/1, 286/3, 286/4, 278/1, 271, 714 poł. w
Jaszczurowej.
29.09.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 28.09.2017r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
dz. nr 426/2, 426/3, 426/4, 427, 430/2 i 432/2 położonych w
miejscowości Wiśniowa”
29.09.2017 więcej