Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717
z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 19.10.2017r. zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn.
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb
budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach nr:
211/1, 211/2, 212, 213, 775, 902 położonych w miejscowości
Szufnarowa.
26.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 18.08.2017r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Zabezpieczenie
osuwiska wraz z odbudową odcinka powiatowej nr 1349 R Brzeziny
– Jaszczurowa – Stępina w miejscowości Jaszczurowa w km 4
450 – 5 100” na działkach: 255/3, 256/3, 256/4, 258/3,
258/5, 258/7, 259/1, 260/2, 267/1, 266, 267/3, 268/1, 268/3,
282/1, 284, 286/1, 286/3, 286/4, 278/1, 271, 714 poł. w
Jaszczurowej.
29.09.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 28.09.2017r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
dz. nr 426/2, 426/3, 426/4, 427, 430/2 i 432/2 położonych w
miejscowości Wiśniowa”
29.09.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 03.08.2017r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 426/2, 426/3, 426/4, 427,
430/2, 432/2 położonych w miejscowości Wiśniowa.
09.08.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 03.08.2017r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 6/1, 7/5, 7/6, 8, 9
położonych w miejscowości Markuszowa.
09.08.2017 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2017
r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2016
r., poz. 335 z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Wiśniowa Uchwały nr XXIX/208/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa oraz o
przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko do ww. opracowania.
02.08.2017 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2017
r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2016
r., poz. 335 z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Wiśniowa Uchwały nr XXIX/209/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części
miejscowości Szufnarowa oraz o przystąpieniu do sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania
02.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 19.06.2017r.
zostaławydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka
Strzyżowska w km 2 490 – 2 655 i w km 3 050 – 3 800 w km 5
318 – 5 855 wraz z przebudową przepustu w km 3 804 w
miejscowościach Markuszowa i Oparówka”.
21.06.2017 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie
Działając na podstawie z art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego (jt. Dz. U. 2016.23 z późn. zm.)Wójt Gminy
Wiśniowa zawiadamia, że postępowanie dowodowe w sprawie z
wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul.
Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów o wydanie decyzji
środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów –
Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w km 2 490 – 2
655 i w km 3 050 – 3 800 w km 5 318 – 5 855 wraz z
przebudową przepustu w km 3 804 w miejscowościach Markuszowa i
Oparówka” zostało zakończone.
09.06.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 23.05.2017r.
zostało wydane postanowienie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka –
Wysoka Strzyżowska w km 2 490 – 2 655 i w km 3 050 – 3 800 w
km 5 318 – 5 855 wraz z przebudową przepustu w km 3 804 w
miejscowościach Markuszowa i Oparówka”.
23.05.2017 więcej