Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego
– produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową
oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji
rękawów foliowych” wszczętego na wniosek ROMI Sp. z o.o.,
Szufnarowa 169, 38-124 Wiśniowa
08.11.2019 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.10.2019
dot. przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej
Różanka - Caritas w km 0 420 - 2 898, gm Wiśniowa"
30.10.2019 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
dot. przedsięwzięcia pn. :" Przebudowa drogi wewnętrznej w
obrębie działki 499 w miejscowości Różanka w km 0 120 - 1
800", gm. Wiśniowa"
30.10.2019 więcej
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że zostało wszczęte
postępowanie administracyjne na wniosek ROMI Sp. z o.o.,
Szufnarowa 169, 38-124 WIŚNIOWA, w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego –
produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową oraz
magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji rękawów
foliowych”, na działkach ewid. nr 4000/7, 4000/8 i 4000/10
położonych w miejscowości Szufnarowa.
18.10.2019 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako
strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni
jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.
04.09.2019 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie przedsięwzięcia :Przebudowa drogi wewnętrznej w
obrębie działki 499 w miejscowości Różanka w km 0 120 - 1
800" oraz "Przebudowa drogi wewnętrznej Różanka-Caritas w km
0 420 - 2 898"
05.08.2019 więcej
Obwieszczenie
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa,
powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”,
05.08.2019 więcej
Obwieszczenie
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa,
powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”
05.08.2019 więcej
Decyzja
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa,
powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”,
05.08.2019 więcej
Zawiadomienie
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w
Rzeszowie
19.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się