Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. znak: WOOŚ.442.2.2017.AR.2
08.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Działając na podstawie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego (jt. Dz. U. 2016.23)oraz art. 73 ust. 1, art.
74 ust. 1, art. 75 ust. 4 z dnia 3 października 2008r. ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353) Wójt Gminy
Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 04.04.2017r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne na wniosek: Powiat Strzyżowski –
Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33,
38–100 Strzyżów, w sprawie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926
R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska
w km 2 490 – 2 655 i w km 3 050 – 3 800 w km 5 318 – 5 855
wraz z przebudową przepustu w km 3 804 w miejscowościach
Markuszowa i Oparówka”.
25.04.2017 więcej
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie sporządzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023”
28 marca 2017r. rozpoczynają się konsultacje społeczne
projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Wiśniowa na lata 2017-2023”. Celem konsultacji społecznych
jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią
dokumentu oraz zebranie opinii i uwag.
28.03.2017 więcej
Zawiadomienie o wyniku postępowania na udzielenie dotacji dla spółek wodnych
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania postanowił udzielić dotacji dla spółek wodnych
na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem
wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych
inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa.
07.03.2017 więcej
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie
dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań
związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy
Wiśniowa
03.02.2017 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
opracowanego dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Wiśniowa na lata 2016-2030”.
03.02.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.01.2017 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w
miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina
Wiśniowa, województwo podkarpackie
30.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak
15 listopada 2016 roku zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka
kablowej sieci energetycznej SN 15 kV od słupa nr 10 w
miejscowości Cieszyna gm. Frysztak, do stacji transformatorowej
Pstrągówka 1 gm. Wiśniowa
29.12.2016 więcej
Publiczny przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego jesionowego
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016
r., poz. 446) Podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza: PUBLICZNY PRZETARG USTNY(LICYTACJA)na sprzedaż drewna
opałowego jesionowego
20.12.2016 więcej