Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie o wyniku postępowania na udzielenie dotacji dla spółek wodnych
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania postanowił udzielić dotacji dla spółek wodnych
na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem
wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych
inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa.
07.03.2017 więcej
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie
dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań
związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy
Wiśniowa
03.02.2017 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
opracowanego dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Wiśniowa na lata 2016-2030”.
03.02.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.01.2017 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w
miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina
Wiśniowa, województwo podkarpackie
30.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak
15 listopada 2016 roku zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka
kablowej sieci energetycznej SN 15 kV od słupa nr 10 w
miejscowości Cieszyna gm. Frysztak, do stacji transformatorowej
Pstrągówka 1 gm. Wiśniowa
29.12.2016 więcej
Publiczny przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego jesionowego
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016
r., poz. 446) Podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza: PUBLICZNY PRZETARG USTNY(LICYTACJA)na sprzedaż drewna
opałowego jesionowego
20.12.2016 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa.
05.12.2016 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 31.10.2016r.
zostaławydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 R
Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1
914 – 6 674 wraz z przebudową przepustów w km 2 127, 2 453,
2 656, 3 270, 3 475, 3 732, 4 917, 5 203, 6 163, 6 302”.
09.11.2016 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że postepowanie dowodowe w
sprawie z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul.
Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów o wydanie decyzji
środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 R
Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1
914 – 6 674 wraz z przebudową przepustów w km 2 127, 2 453,
2 656, 3 270, 3 475, 3 732, 4 917, 5 203, 6 163, 6 302”
zostało zakończone.
31.10.2016 więcej