Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z wnioskiem Gminy Wisniowa z dnia 8 lipca 2019 r. znak
Ś.6220.4.2019, w sprawie wydania decyzji o środiwksowych
uwarunklwaniach dla przedsięwzięcia pn: " Przebudowa drogi
wewnętrznej Różanka-Caritas w km 0 420 - 2 898 gm. Wiśniowa.
16.07.2019 więcej
Obwieszczenie
W nawiązaniu do wniosku MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150,
36-060 Głogów Młp., w sprawie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Wydobywanie piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”, Wójt Gminy
Wiśniowa zawiadamia strony postępowania, że został
zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
12.07.2019 więcej
Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa
która odbyła się 14.06.2019 r. w sali Budynku Ludowego w
Szufnarowej.
26.06.2019 więcej
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
W związku z wnioskiem Gminy Wiśniowa z dnia 24 stycznia 2019
r., znak: Ś.6220.1.2019 w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
:Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej Kożuchów Kąty -
Markuszowa nr dz. ewid. 458,561,564 w m. Kożuchów oraz 611, 612
w m. Markuszowa w km 0 275 - 0 455 oraz 0 490 - 1 744
25.06.2019 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie”
24.06.2019 więcej
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
27.05.2019 więcej
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa oraz stron postępowania
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia że w dniu 14.06.2019r. o godz.
16:00 w sali Budynku Ludowego w Szufnarowej odbędzie się
rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w
sprawiedotyczącej uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie
piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na
powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia
materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w
miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski,
woj. podkarpackie” wszczętego na wniosek MURPOL, Zbigniew
Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp.
23.05.2019 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 30.04.2019r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 458/4, 843/7, 843/8, 843/10,
845/3, 846, 847/1, 847/2 położonych w miejscowości Wiśniowej.
17.05.2019 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania postanowił udzielić dotacji dla spółek wodnych.
17.05.2019 więcej
Obwieszczenia
dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów -
Markuszowa - Oparówka - Wysoka Strzyżowska w km 5 963 - 7 415
wraz z przebudową przepustu w km 5 318.
10.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się