Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego
W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”, Wójt Gminy
Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 09.01.2018r. wystąpiono do
Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, celem uzyskania opinii dotyczącej
ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
10.01.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z wnioskiem Gminy Wiśniowa, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wiśniowa -
Balice, gmmina Wiśniowa
29.12.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 22.12.2017r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
dz. nr 211/1, 211/2, 212, 213, 775 i 902 położonych w
miejscowości Szufnarowa”
22.12.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w dniu 12.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne na wniosek: MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha
150, 36-060 Głogów Młp., w sprawie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „polegającego na wydobywaniu piaskowca ze
złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni
obszaru górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów
wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości
Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj.
podkarpackie”.
21.12.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
o wszczęciu postępowania admistracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wiśniowa -
Balice.
13.12.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę
urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn:
"Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi
powiatowej Nr 1349R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina w m.
Jaszczurowa w km 4 450 - 5 100"
24.11.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Stosownie do art. 120, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej
Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania
transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na
działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
(South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP); Regionalny Dyrekto
Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości
14.11.2017 więcej
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w
miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina
Wiśniowa, województwo podkarpackie
27.10.2017 więcej
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 26.10.2017r.
zostałowydane postanowienie stwierdzające obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na
cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo
podkarpackie.
27.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717
z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 19.10.2017r. zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn.
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb
budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach nr:
211/1, 211/2, 212, 213, 775, 902 położonych w miejscowości
Szufnarowa.
26.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się