Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 30.04.2019r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 458/4, 843/7, 843/8, 843/10,
845/3, 846, 847/1, 847/2 położonych w miejscowości Wiśniowej.
17.05.2019 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania postanowił udzielić dotacji dla spółek wodnych.
17.05.2019 więcej
Obwieszczenia
dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów -
Markuszowa - Oparówka - Wysoka Strzyżowska w km 5 963 - 7 415
wraz z przebudową przepustu w km 5 318.
10.05.2019 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
:Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej Kożuchów Kąty -
Markuszowa nr dz. ewid. 458,561,564 w m. Kożuchów oraz 612 w m.
Markuszowa w km 0 275 - 0 455 oraz 0 490 - 1 744"
30.04.2019 więcej
Zawiadomienie
W związku z trwającą procedurą przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie”
25.04.2019 więcej
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie
dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań w
zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń
wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa.
15.04.2019 więcej
Obwieszczenie
o wydaniu w dniu 28.03.2019 r. postanowienia znak:
ROL.6220.1.10.2019.GE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R
Kożuchów-Markuszowa-Oparówka-Wysoka Strzyżowska w km 5 963 -
7 415 wraz z przebudową przepustu w km 5 318"
05.04.2019 więcej
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
29.03.2019 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 14.03.2019r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa odcinka
sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN
15kV Strzyżów-Ropczyce na linię kablową doziemną od
stanowiska słupowego nr 62 do stacji transformatorowej
Szufnarowa 7 z odgałęzieniami do stacji transformatorowej
Szufnarowa 8” na działkach nr: 3754, 3793, 3799, 3828/1,
3828/2, 3830/4, 3559, 3291/2,3830/6, 3880/2, 3881/3, 3886/3,
3887, 3893/1, 3893/2,3894, 3879/3, 3287/4, 3287/3, 3247, 3246/1,
3246/2, 3245, 3218, 3216, 3208, 3206/1, 3204, 3200/2, 3201,
3200/1, 3198, 3199, 3264/2, 3260, 3259, 3363 poł. w Szufnarowej.
22.03.2019 więcej
Konsultacje projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025”
Podaje się do publicznej wiadomości projekt „Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2019-2025”. W/w dokument opublikowany zostaje na stronie
internetowej Gminy Wiśniowa oraz BIP Gminy, a nadto wyłożony w
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
19.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się