Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 18.08.2017r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Zabezpieczenie
osuwiska wraz z odbudową odcinka powiatowej nr 1349 R Brzeziny
– Jaszczurowa – Stępina w miejscowości Jaszczurowa w km 4
450 – 5 100” na działkach: 255/3, 256/3, 256/4, 258/3,
258/5, 258/7, 259/1, 260/2, 267/1, 266, 267/3, 268/1, 268/3,
282/1, 284, 286/1, 286/3, 286/4, 278/1, 271, 714 poł. w
Jaszczurowej.
29.09.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 28.09.2017r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
dz. nr 426/2, 426/3, 426/4, 427, 430/2 i 432/2 położonych w
miejscowości Wiśniowa”
29.09.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 03.08.2017r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 426/2, 426/3, 426/4, 427,
430/2, 432/2 położonych w miejscowości Wiśniowa.
09.08.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 03.08.2017r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 6/1, 7/5, 7/6, 8, 9
położonych w miejscowości Markuszowa.
09.08.2017 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2017
r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2016
r., poz. 335 z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Wiśniowa Uchwały nr XXIX/208/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa oraz o
przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko do ww. opracowania.
02.08.2017 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2017
r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2016
r., poz. 335 z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Wiśniowa Uchwały nr XXIX/209/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części
miejscowości Szufnarowa oraz o przystąpieniu do sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania
02.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 19.06.2017r.
zostaławydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka
Strzyżowska w km 2 490 – 2 655 i w km 3 050 – 3 800 w km 5
318 – 5 855 wraz z przebudową przepustu w km 3 804 w
miejscowościach Markuszowa i Oparówka”.
21.06.2017 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie
Działając na podstawie z art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego (jt. Dz. U. 2016.23 z późn. zm.)Wójt Gminy
Wiśniowa zawiadamia, że postępowanie dowodowe w sprawie z
wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul.
Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów o wydanie decyzji
środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów –
Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w km 2 490 – 2
655 i w km 3 050 – 3 800 w km 5 318 – 5 855 wraz z
przebudową przepustu w km 3 804 w miejscowościach Markuszowa i
Oparówka” zostało zakończone.
09.06.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 23.05.2017r.
zostało wydane postanowienie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka –
Wysoka Strzyżowska w km 2 490 – 2 655 i w km 3 050 – 3 800 w
km 5 318 – 5 855 wraz z przebudową przepustu w km 3 804 w
miejscowościach Markuszowa i Oparówka”.
23.05.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. znak: WOOŚ.442.2.2017.AR.2
08.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się