Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Działając na podstawie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego (jt. Dz. U. 2016.23)oraz art. 73 ust. 1, art.
74 ust. 1, art. 75 ust. 4 z dnia 3 października 2008r. ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353) Wójt Gminy
Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 04.04.2017r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne na wniosek: Powiat Strzyżowski –
Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33,
38–100 Strzyżów, w sprawie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926
R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska
w km 2 490 – 2 655 i w km 3 050 – 3 800 w km 5 318 – 5 855
wraz z przebudową przepustu w km 3 804 w miejscowościach
Markuszowa i Oparówka”.
25.04.2017 więcej
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie sporządzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023”
28 marca 2017r. rozpoczynają się konsultacje społeczne
projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Wiśniowa na lata 2017-2023”. Celem konsultacji społecznych
jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią
dokumentu oraz zebranie opinii i uwag.
28.03.2017 więcej
Zawiadomienie o wyniku postępowania na udzielenie dotacji dla spółek wodnych
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania postanowił udzielić dotacji dla spółek wodnych
na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem
wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych
inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa.
07.03.2017 więcej
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie
dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań
związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy
Wiśniowa
03.02.2017 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
opracowanego dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Wiśniowa na lata 2016-2030”.
03.02.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.01.2017 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w
miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina
Wiśniowa, województwo podkarpackie
30.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak
15 listopada 2016 roku zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka
kablowej sieci energetycznej SN 15 kV od słupa nr 10 w
miejscowości Cieszyna gm. Frysztak, do stacji transformatorowej
Pstrągówka 1 gm. Wiśniowa
29.12.2016 więcej
Publiczny przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego jesionowego
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016
r., poz. 446) Podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza: PUBLICZNY PRZETARG USTNY(LICYTACJA)na sprzedaż drewna
opałowego jesionowego
20.12.2016 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa.
05.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się