Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 31.10.2016r.
zostaławydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 R
Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1
914 – 6 674 wraz z przebudową przepustów w km 2 127, 2 453,
2 656, 3 270, 3 475, 3 732, 4 917, 5 203, 6 163, 6 302”.
09.11.2016 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że postepowanie dowodowe w
sprawie z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul.
Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów o wydanie decyzji
środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 R
Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1
914 – 6 674 wraz z przebudową przepustów w km 2 127, 2 453,
2 656, 3 270, 3 475, 3 732, 4 917, 5 203, 6 163, 6 302”
zostało zakończone.
31.10.2016 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 21.10.2016r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Gmina Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w sprawie o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zbiornika
retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”.
27.10.2016 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 20.10.2016r.
zostałowydane postanowienie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1923 R Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i
Jazowa w km 1 914 – 6 674 wraz z przebudową przepustów w km
2 127, 2 453, 2 656, 3 270, 3 475, 3 732, 4 917, 5 203, 6 163, 6
302”.
20.10.2016 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa na okres do lat trzech
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 25 ust.1, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774). Podaje do publicznej
wiadomości, że ogłasza PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Wiśniowa na okres do lat trzech
19.10.2016 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 22.09.2016r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Powiat Strzyżowski – Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie,
ul. Łukasiewicza 33, 38–100 Strzyżów, w sprawie o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 R
Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1
914 – 6 674 wraz z przebudową przepustów w km 2 127, 2 453,
2 656, 3 270, 3 475, 3 732, 4 917, 5 203, 6 163, 6 302”.
14.10.2016 więcej
Konsultacje projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia do konsultacji projektu pn. „Roczny program
współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na 2017 rok”,jeżeli cele statutowe organizacji
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
03.10.2016 więcej
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do wydzierżawienia na krótkotrwałą uprawę rolną
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości Wykaz
nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa
przeznaczonych do wydzierżawienia na krótkotrwałą uprawę
rolną.
27.09.2016 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania postanowił udzielić dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Wiśniowa dla spółki wodnej w Kalembinie
19.09.2016 więcej
Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie
dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu
gminy Wiśniowa, realizujących zadanie własne Gminy Wiśniowa w
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w
roku 2017.
06.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się