Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 04.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kalembina na dz. Nr 202/1; 247; 190/2; 191/3”
17.05.2016 więcej
Zawiadomienie
postanowienie o udzieleniu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju wsi
Różanka dotacji celowej przeznaczonej na zadania służące
tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie
gminy Wiśniowa
16.05.2016 więcej
Zawiadomienie
w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
16.05.2016 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2016 roku
13.05.2016 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na powierzenie
zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku
13.05.2016 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego
Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło
Powiatowe w Strzyżowie - na realizację zadania publicznego pn:
„Pomoc niewidomym i słabowidzącym w celu rehabilitacji oraz
różnych form spędzania wolnego czasu”
28.04.2016 więcej
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa
o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie
działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń
wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie
Gminy Wiśniowa
28.04.2016 więcej
Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie
dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu
gminy Wiśniowa
26.04.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia
01.04.2016 więcej
Zawiadomienie
unieważniono procedurę naboru na stanowisko urzędnicze w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej w dniu
14.03.2016r.
23.03.2016 więcej