Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z toczącym się postępowaniem transgranicznym w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i
eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni
jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie
Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn;
30.07.2018 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, o nowym terminie załatwienia
sprawy przedłużonym do dnia 30 września 2018 r., dotyczącego
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze
złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni
obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów
wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości
Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj.
podkarpackie”, z uwagi na brak uzgodnienia raportu z organem
opiniującym, zapoznania się ze zgromadzonym materiałem
dowodowym oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
13.07.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 29.06.2018r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Zarząd
Województwa Podkarpackiego, ul. T Boya Żeleńskiego 19A, 35-105
Rzeszów, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma
–Ropczyce-Wiśnowa polegająca na budowie chodnika w km 41 285
– 43 174 w m. Szufnarowa".
11.07.2018 więcej
Zawiadomienie
w związku z trwająca procedurą przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla pezedsięwzięcia pn:
"Wydobywanie piaskowca ze złoża "Szufnarowa", metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie"
06.07.2018 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 01.06.2018r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Przebudowa mostu
na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2405R
Jaszczurowa-Wiśniowa w km 0 036 w m. Jaszczurowa” na
działkach nr: 166/7, 167/1, 715, 164/1, 385/1, 385/2 poł. w
Jaszczurowej.
19.06.2018 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa działając stosownie do zapisów art. 24e
ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017,
poz. 328 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości
zatwierdzoną przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nr
RZ.RET.070.2.16.2018.PS z dnia 27.04.2018 r. taryfę
odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniowa.
28.05.2018 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 07.05.2018r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Przebudowa linii
SN 15kV relacji Strzyżów-Ropczyce od stanowiska słupowego nr
16do 3 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej
Wiśniowa 12, Niewodna 1 i Niewodna 2 na linię kablową
doziemną” na działkach nr: 803/1, 615 położonych w
miejscowości Wiśniowa oraz na działkach 1340, 858, 1632, 1633,
1138/1, 1694, 1658/1, 761/1, 854/1, 1653, 1634, 1623/4, 1623/3,
1623/2,1622, 1620,1624, 1613, 1605/1, 1599, 1605/2, 1532, 1516,
1507, 1496, 1471, 1473/2, 1473/3, 1495, 1474, 1668/1, 1460, 1461,
1457, 1411, 1410, 1413 poł. w Niewodnej.
22.05.2018 więcej
Obwieszczenie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, o nowym terminie załatwienia
sprawy do dnia 31 lipca 2018 r., dotyczącego wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”,z uwagi na
brak uzgodnienia raportu z organem opiniującym, zapoznania się
ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wydania decyzji w
przedmiotowej sprawie.
14.05.2018 więcej
Obwieszczenie
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.
z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia się że w dniu
26.04.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku
mieszkalnego, jednorodzinnego na dz. nr: 455/7, 455/15, 455/16,
456/3, 456/7, 1377/12 i 1377/13 położonych w miejscowości
Wiśniowa”
30.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.
z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia się że w dniu
20.04.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „budowa
sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami
na dz. nr 453/3, 453/4, 753, 755, 756/1, 756/2, 756/3, 757/1,
757/2, 757/3, 794/6, 794/9, 794/10, 794/11, 794/12, 794/14,
794/15, 795/7, 795/8, 796/3, 804/1, 804/2, 806, 807/1, 807/2,
807/3, 808, 812, 813, 814, 815, 816, 819, 820, 821, 822, 823,
824/1, 831/2, 831/3, 832, 833, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 843/3,
843/5, 843/7, 843/9, 843/10, 846, 854/1 i 1335 położonych w
miejscowości Wiśniowa”
30.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się