Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 19.10.2017r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w
miejscowości Wiśniowa - Balice”
22.02.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako
strony narażenia, do postępowania transgranicznego
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzęcia
polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni
jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
15.02.2018 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”
13.02.2018 więcej
Obwieszczenie
W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie”
13.02.2018 więcej
Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego
W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w
sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zbiornika
retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”,
gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie, Wójt Gminy Wiśniowa
zawiadamia, działając na podstawie art.545 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn.
zm.), że wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Zarząd Zlewni Wód Polskich w Krośnie, celem uzyskania
opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz określenie ewentualnego
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
08.02.2018 więcej
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
W związku z wnioskiem Gminy Wisniowa w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wiśniowa -
Balice.
02.02.2018 więcej
Obwieszczenie o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących
w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”
23.01.2018 więcej
Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego
w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”
17.01.2018 więcej
Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego
W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”, Wójt Gminy
Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 09.01.2018r. wystąpiono do
Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, celem uzyskania opinii dotyczącej
ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
10.01.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z wnioskiem Gminy Wiśniowa, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wiśniowa -
Balice, gmmina Wiśniowa
29.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się