Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków
komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.:
02.06.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia
01.06.2016 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego
stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją,
dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
25.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 17.05.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „budowa ujęcia wody pitnej z wykorzystaniem
istniejącej infrastruktury (wewnętrznej i zewnętrznej) dla
potrzeb miejscowości Kozłówek” na działce 353/2 poł. w
Kozłówku.
24.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 02.05.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Przebudowa mostu w
ciągu drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów – Markuszowa –
Oparówka – Wysoka Strzyżowska w km 5 934 wraz z dojazdami”
na działkach 1622/1, 1622/2, 1620, 511/2, 1558/5, 510 – obręb
Oparówka oraz na działkach 696, 699 – obręb Wysoka
Strzyżowska.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 26.04.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 1377/8, 1377/9 położonych
w miejscowości Wiśniowa.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 07.04.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa i
przebudowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości
Wiśniowa-Stawiska 875/1, 947/6, 947/7, 947/8, 947/9, 947/49,
949, 950, 973, 974, 975, 976, 977, 978/2, 979, 980, 986, 987,
988, 1016, 1017, 1025, 1029/9, 1029/10,1030/3, 1030/4, 1030/5,
1031, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/2, 1039, 1041,
1090, 1091,1119/2”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 25.03.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa ujęcia
wody pitnej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
(wewnętrznej i zewnętrznej) dla potrzeb miejscowości
Kozłówek na dz. nr 353/2 położonej w Kozłówku”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 28.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa na dz. Nr 169/4; 169/2; 162; 235; 157/1; 158; 170/3;
185; 183/2; 186; 242; 243/2; 290/7; 290/2; 290/3; 246; 320; 299;
300; 329; 330; 331; 332; 333; 328/8; 875/1; 238/1; 334/5; 334/6;
334/4; 314/20; 319/1; 319/2; 335/2; 336/3; 320; 334/7; 341/1;
341/2; 334/8; 335/3; 315/2; 312/2; 312/1; 314/8; 218”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 25.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Jazowa na dz. Nr 296; 280; 298; 279; 258; 385/3; 297/4; 463”.
17.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się