Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja 4/2016
Petycja-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym
Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", w której
znajdą sie informacje edukacyjne dla mieszkanców na temat
prawidlowych zachowań sprzyjających poprawie powietrza
(niespalanie smieci)
02.12.2016 więcej
Petycja 3/2016
Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na głównych stronach
internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku
(hiperłącza) do strony www.komasowani.pl
(http://komasowani.pl/) prezentującej zagrożenia związane ze
scalaniem gruntów.
02.12.2016 więcej
Petycja 1/2016
Petycja o przekazanie tekstu petycji objętego cudzysłowem do
wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw.
Zespoły Szkół)
28.10.2016 więcej
Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych.
Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z dyspozycjami Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia
2014.09.05) - wnosimy o dokonanie analizy i ocenę stanu
faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki -
pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet -
"danych otwartych".
28.10.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się