DRUKUJ
2018-05-24

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
osobowych dla interesantów Urzędu Gminy
Wiśniowa

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji ustawowych zadań Administratora lub realizacji umowy zawartej z Administratorem, w koniecznym do tego zakresie i jeśli jest niezbędne do wykonania zadań Administratora;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie stosownych umów;

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści Pani/ Pana danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych..

 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa lub realizacji zawartych umów. W przypadku ich niepodania obowiązek nie będzie mógł zostać spełniony;

 

10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  oraz nie będa przetwarzane w oparciu o profilowanie.

 

Wójt

Marcin Kut

Administrator danych osobowych

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Daniel Panek – Inspektor Ochrony Danych