DRUKUJ
2019-04-25

Zawiadomienie

Wiśniowa, dnia 24.04.2019r.

Ś.6220.8.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 79, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096), z związku z trwającą procedurą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”

 

Wójt Gminy Wiśniowa

zawiadamia

o możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych o możliwości:

- zapoznania się z pismem Inwestora skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Rzeszowie dotyczącym przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”, które wyłożone jest do wgląduw Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach otwarcia urzędu, w terminie 30 dni tj. od 25.04.2019r. do 25.05.2019r.

- składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Wiśniowa w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanympodpisem elektronicznym,w terminie 30 dni, tj. od 25.04.2019r. do 25.05.2019r.na adres: Urząd Gminy Wiśniowa, ul. Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa; poczta elektroniczna – sekretariat@wisniowa.pl, faks (17) 27 75 901.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

 

Ww. przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony postanowieniem tut. organu, znak: Ś.6220.8.2017, z dnia 12.02.2018 r., w którym nałożono na Wnioskodawcę obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zostało wszczęte na wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp.

 

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r., poz. 1405), niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

 

Wójt Gminy Wiśniowa jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w wykazie danych na stronie internetowej bip.wisniowa.pl, prowadzonym przez Urząd Gminy Wiśniowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa orazw miejscu planowanej inwestycji.

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ww. ustawy).

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wiśniowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                                                                                            

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut