DRUKUJ
2019-05-17

Obwieszczenie

                                Wiśniowa, 17.05.2019

P.6733.4.2019                                                       .

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamia się że w dniu 30.04.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na zadanie pn. „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr: 458/4, 843/7, 843/8, 843/10, 845/3, 846, 847/1, 847/2 położonych w miejscowości Wiśniowej.

 

W pokoju nr 8b w  Urzędzie Gminy Wiśniowa w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Wiśniowa, BIP Urzędu Gminy Wiśniowa w dniach od 17.05.2019r. do 01.06.2019r.

 

Wójt

Marcin Kut