DRUKUJ
2019-05-23

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
otwartej dla społeczeństwa oraz stron
postępowania

Wiśniowa, dnia 23.05.2019r.

 

Ś.6220.8.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA ORAZ STRON POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 36 oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081) w związku z art. 49, art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096), Wójt Gminy Wiśniowa

 

zawiadamia

 

że w dniu 14.06.2019r. o godz. 16:00 w sali Budynku Ludowego w Szufnarowej odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawiedotyczącej uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie” wszczętego na wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp.

 

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081) – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

 

Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego -jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej – niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, na stronie BIP Urzędu Gminy Wiśniowa http://bip.wisniowa.pl/oraz na tablicy ogłoszeń sołectwo Szufnarowa.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. 24.05.2019r. do dnia 07.06.2019r.

 

 

WÓJT

Marcin Kut