DRUKUJ
2016-07-05

DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa

 

Wiśniowa, dnia 30.06.2016r.

P. 6840.14.2016


 

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. poz. 1774) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

DRUGI   PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa

 

Ozn.

KW

Nr działki

i położenie

Pow.

działki

Opis

Cena

wywoławcza

netto zł.

Wadium zł.

RZ1S/00029216/7

262/1

Jaszczurowa

0,8633

ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

21.800,00

2.500,00

RZ1S/00029216/7

262/2

Jaszczurowa

0,5751 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

14.800,00

1.500,00

RZ1S/00029216/7

262/3

Jaszczurowa

0,4778 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

11.900,00

1.500,00

RZ1S/00029216/7

296/1

Jaszczurowa

1,1765 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

38.500,00

4.000,00

RZ1S/00029216/7

296/2

Jaszczurowa

0,7714 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

23.800,00

2.500,00

RZ1S/00029216/7

296/3

Jaszczurowa

0,6320
ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

16.400,00

2.000,00

 

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2016r. w Urzędzie Gminy w Wiśniowej pokój nr 8a.

godz. 900     działka nr 262/1

godz. 930     działka nr 262/2

godz. 1000   działka nr 262/3

godz. 1030   działka nr 296/1

godz. 1100   działka nr 296/2

godz. 1130   działka nr 296/3

 

 

Kandydaci na nabywców zobowiązani są przed przetargiem do zapoznania się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

 

Wadium ww. wysokości należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej lub na konto Urzędu Gminy Wiśniowa; BS Strzyżów O Wiśniowa Nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040 najpóźniej w dniu 08 sierpnia 2016r.

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 28 czerwca 2016r.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników  jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę sprzedaży w kasie urzędu gminy, lub na konto BS Strzyżów O Wiśniowa nr 40 9168 1043 4200 0143 2000 0010 na trzy dni przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia Umowy sprzedaży.

 

Sporządzenie aktu notarialnego odbywa się na koszt nabywcy.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Informuje się:

Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Granice działek nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie.

Szczegółowej informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 0172775062, wew. 36.

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 07.07.2016r. do 08.08.2016r ./włącznie/ w:

- na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,

- w 13 sołectwach,

- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie,

- zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl 

- zamieszcza się ogłoszenie w gazecie Super Nowości.