DRUKUJ
2016-10-17

Program ochrony środowiska dla Gminy Wiśniowa na
lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn zm.), organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.
Program ochrony środowiska sporządzany w celu realizacji polityki ekologicznej państwa i obowiązkowo powinien określać:

  • cele ekologiczne,
  • priorytety ekologiczne,
  • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
  • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe;
  • poziomu celów długoterminowych - dla obszarów o stwierdzonych, przekroczonych standardach jakości środowiska.

Jak stanowi art. 14 ust. 2 Prawa ochrony środowiska – program ochrony środowiska należy sporządzać na 4 lata, z uwzględnieniem 4 kolejnych lat.