2017-09-29

Obwieszczenie

P.6733.3.2017                                                                                     

   Wiśniowa, 28.09.2017r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia się że w dniu 28.09.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pn. budowa  odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na dz. nr 426/2, 426/3, 426/4, 427, 430/2 i 432/2 położonych w miejscowości Wiśniowa

W pokoju nr 8 b w  Urzędzie Gminy Wiśniowa w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Wiśniowa, BIP Urzędu Gminy Wiśniowa w dniach od 29.09.201r. do 14.10.2017r.. 

 

Wójt

Marcin Kut