2019-05-29

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Wiśniowa

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Wiśniowa w roku 2019 to:

 

P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o. o.

Ul. 1 – go Maja 38b

38-100 Strzyżów

 

 

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiśniowa

Podmiot odbierający

Kod i nazwa odpadu

Miejsce zagospodarowania

P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o. o.

Ul. 1 – go Maja 38b

38-100 Strzyżów

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne(kod odpadu 200301)

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów  w Paszczynie

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeżnica

 

Instalacja Termicznego Przetwarzania  z odzyskiem energii (ITPOE)

Rzeszów ul. Ciepłownicza 8, 35-207 Rzeszów

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211(kod odpadu 191212)

Składowisko„Strzyżów” PGKiM Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja Strzyżów

38-100 Strzyżów

 

Składowisko Kozodrza

ZUK sp. z o.o. Ostrów

 Kozodrza 225

Ostrów 39-103 Ostrów

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się