2020-04-28

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych

Ś.3032.5.2020                                                                                                                 

  Wiśniowa, dnia 27.04.2020r.

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa

 

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 12.05.2020r. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) bądź złożyć do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 150 lub przesłać pocztą.

 

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej) z dopiskiem Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa, na odpowiednim formularzu.

 

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1.    dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej (statut lub inny dokument),

2.    potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający datę i numer wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej,

3.    potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla spółki wodnej,

4.    kosztorys ofertowy określający wartość zadania lub kalkulację kosztów zadania/inwestycji,

5.    mapę ze wskazaniem lokalizacji zadania przewidzianego do realizacji; jeśli jest wymagane

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA:

1.  Zasady udzielania dofinansowania działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa, realizowanych przez spółki wodne, określa Uchwała Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Wiśniowa

2.    Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Wiśniowa. 

3.    Wójt Gminy Wiśniowa może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji. 

4.    W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Wiśniowa może wezwać Wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku. 

5.    Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. 

 

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

 

1.         Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku. 

2.         Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w serwisie internetowym oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

 

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 

1. Warunkiem udzielenia dotacji jest:

1) zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Wiśniowa;

2) uzyskanie przez spółkę wodną stosownych pozwoleń lub zgłoszeń na wykonanie robót (jeśli takie wynikają z przepisów).

2. Spółka wodna, która otrzymała dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwała Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018 r.

3. Wzór wniosku na realizację zadania przez spółki wodne w/w zakresie został określony w załączniku nr 2 do w/w Uchwały.

4. Wzory o których mowa w ust. 2-3 są dostępne w wersji do edycji na stronie internetowej Gminy Wiśniowa http://wisniowa.pl/ - w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

 Wójt

(-) Marcin Kut


 

Otrzymują:

1.           Bip+tablica ogłoszeń

2.           a/a


 

Załączniki

  UCHWAŁA NR XLVI310...WIŚNIOWA.pdf 407,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 wniosek.docx 17,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 3 sp...wozdanie.docx 17,18 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się