2020-05-19

Obwieszczenie

                                                                                                                                  Wiśniowa, 19.05.2020r.

Ś.6220.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 283)

 w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu przeróbczego na terenie o powierzchni 0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych nr ewid. 3551 i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego zakładu górniczego „Szufnarowa”, wszczętej na wniosek Inwestora MURPOL Zbigniew Murias, ul. Rzeszowska 142, 36-060 Głogów Małopolski

 

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia strony postępowania

 

- w dniu 02.04.2020r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia sanitarna znak: PZNS.4540.10.2020.KJ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie w sprawie stwierdzenia, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- w dniu 30.04.2020r. organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przesłał uzupełninie Inwestora do organu opiniującego,

-  w dniu 30.04.2020r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak:WOOŚ.4220.21.5.2020.AW.7 w sprawie stwierdzenia, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o ile spełnione będą warunki zawarte w opinii,

- w dniu 07.05.2020r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Krośnie, w sprawie stwierdzenia, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- w dniu 18.05.2020r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo znak: PZNS.4540.10.1.2020.KJ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie w sprawie aktualności zapisów w wydanej opinii sanitarnej stwierdzającej, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-  możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

            Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu i formy udostępnienia zgromadzonej dokumentacji.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, lub poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa

 

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 256), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

1.     strony postępowania za pośrednictwem BIP Urzędu Gminy Wiśniowa, Tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia w trybie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

2.     a/a

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się