2016-11-09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wiśniowa, dnia 03.11.2016r.

Ś.6220.12.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353) Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 31.10.2016r. zostaławydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1+914 – 6+674 wraz z przebudową przepustów  w km 2+127, 2+453, 2+656, 3+270, 3+475, 3+732, 4+917, 5+203, 6+163, 6+302”.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach urzędowania.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz na terenie wszystkich gmin objętych postępowaniem.

 

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. od 04.11.2016r. do 21.11.2016r.

 

 

WÓJT

Marcin Kut