2016-12-05

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ś.602.1.2016                                                                                                                          

Wiśniowa, dnia 02.12.2016r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353).

 

WÓJT GMINY WIŚNIOWA

 

Informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa.

 

 Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny wynika z faktu, iż realizacja inwestycji zawartych w treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Ponadto dokument nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co wyklucza konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Odstąpienie następuje w wyniku dokonania uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo z dnia pismo z dnia 18.11.2016r. znak: WOOŚ.410.1.143.2016.AP.2 oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie – pismo z dnia 10.11.2016r. znak: SNZ.9020.1.142.2016.JM.

Opinie RDOŚ oraz PWIS dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy w Wiśniowej lub na stronie internetowej pod adresem: http://wisniowa.pl/.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uzasadnienia o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawarte są w załączniku do obwieszczenia.

 

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

Załączniki

  Załacznik do obwieszczenia.docx 33,11 KB (doc) szczegóły pobierz