2017-02-03

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wiśniowa, dnia 02.02.2017r.

Ś.602.2.2016                 

                                                                                          

 

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353 z późn. zm.).

 

WÓJT GMINY WIŚNIOWA

 

Informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego dokumentu pn.: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiśniowa na lata 2016-2030.

 

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny wynika z faktu, iż realizacja inwestycji zawartych w treści „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiśniowa na lata 2016-2030” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Ponadto dokument nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co wyklucza konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Odstąpienie następuje w wyniku dokonania uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo z dnia 12.01.2017r. znak: WOOŚ.410.1.155.2016.BK.2; Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie – pismo z dnia 03.01.2017r. znak: SNZ.9020.1.151.2016.RD; oraz z Zarządem Województwa Podkarpackiego - opina z dnia 29.12.2016r. znak: RG-V.7231.55.2016.AW. Pozytywną opinię do w/w dokumentu wyraził również Departament Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

Wszystkie opinie są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy w Wiśniowej lub na stronie internetowej pod adresem: http://wisniowa.pl/.

 

Szczegółowe informacje stosownie do zapisów art. 49 w/w ustawy dotyczące uzasadnienia o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawarte są w załączniku do obwieszczenia.

 

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

Załączniki

  Obwieszczenie.docx 52,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt założeń Wiśniowa.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1. Kier...Kalembina.pdf 912,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2. Kier...arkuszowa.pdf 6,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3. Kier... Niewodna.pdf 8,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 4. Kier...zufnarowa.pdf 8,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 5. Kier...ułkowice.pdf 8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 6. Kier...Wiśniowa.pdf 7,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  skany opinii.zip 2,78 MB (zip) szczegóły pobierz