2017-04-25

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Wiśniowa, dnia 12.04.2017r.

Ś.6220.4.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Działając na podstawie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. 2016.23)oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 4 z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353) Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 04.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Powiat Strzyżowski – Powiatowy  Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38–100 Strzyżów, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w km 2+490 – 2+655 i w km 3+050 – 3+800 w km 5+318 – 5+855 wraz z przebudową przepustu w km 3+804 w miejscowościach Markuszowa i Oparówka”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Z treścią sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz na terenie wszystkich gmin objętych postępowaniem.

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. 13.04.2017r. do dnia 28.04.2017r.

 

Wójt

Marcin Kut