2017-06-09

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie

Wiśniowa, dnia 09.06.2017r.

Ś.6220.4.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie

 

 

Działając na podstawie z art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. 2016.23 z późn. zm.)Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w km 2+490 – 2+655 i w km 3+050 – 3+800 w km 5+318 – 5+855 wraz z przebudową przepustu w km 3+804 w miejscowościach Markuszowa i Oparówka” zostało zakończone.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

 

Z treścią dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach urzędowania. Z dokumentami w/w sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz na terenie wszystkich gmin objętych postępowaniem.

 

 

WÓJT

Marcin Kut