2017-08-02

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa

Wiśniowa, dnia  01.08.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 335 z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wiśniowa Uchwały nr XXIX/209/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.

Granice obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia załącznik graficzny do niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

           

Wnioski dotyczące ww. planu należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Wiśniowa,
Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2017 r. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2017 r.Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@wisniowa.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Wiśniowa.

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut