2017-08-02

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa

Wiśniowa, dnia 01.08.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 335 z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wiśniowa Uchwały nr XXIX/208/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.

Granice obszaru objętego sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedstawia załącznik graficzny do niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski dotyczące ww. zmiany studium należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2017 r. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2017 r.Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@wisniowa.pl  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Wiśniowa.

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut