2017-08-09

Obwieszczenie

                                                                                    Wiśniowa, 08.08.2017

P.6733.3.2016  

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 03.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na zadanie pn. „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr: 426/2, 426/3, 426/4, 427, 430/2, 432/2 położonych w miejscowości Wiśniowa.

 

W pokoju nr 8 b w  Urzędzie Gminy Wiśniowa w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Wiśniowa, BIP Urzędu Gminy Wiśniowa w dniach od 10.08.2017r. do 25.08.2017r.

 

 

Wójt

Marcin Kut