Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 10.09.2018r.
zostałowydane postanowienie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma–Ropczyce-Wiśnowa w km 41 217.50
– 43 174 w m. Szufnarowa, polegajaca na budowie chodnika i
zatok autobusowych“.
13.09.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowis
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 05.09.2018r.
zostaławydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko pn.: „Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w
ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa –
Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa".
05.09.2018 więcej
Informacja o naborze wniosków
Informacja o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej o
charakterze de minimis w rolnictwie na refundację wydatków
poniesionych przez producenta rolnego
30.08.2018 więcej
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
17.08.2018 więcej
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych
Informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych w
postępowaniu w sprawie sporządzenia „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023” 28 marca
2017r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu
dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wiśniowa
na lata 2017-2023”. Celem konsultacji społecznych jest
zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu
oraz zebranie opinii i uwag.
01.08.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z toczącym się postępowaniem transgranicznym w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i
eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni
jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie
Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn;
30.07.2018 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, o nowym terminie załatwienia
sprawy przedłużonym do dnia 30 września 2018 r., dotyczącego
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze
złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni
obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów
wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości
Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj.
podkarpackie”, z uwagi na brak uzgodnienia raportu z organem
opiniującym, zapoznania się ze zgromadzonym materiałem
dowodowym oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
13.07.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 29.06.2018r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Zarząd
Województwa Podkarpackiego, ul. T Boya Żeleńskiego 19A, 35-105
Rzeszów, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma
–Ropczyce-Wiśnowa polegająca na budowie chodnika w km 41 285
– 43 174 w m. Szufnarowa".
11.07.2018 więcej
Zawiadomienie
w związku z trwająca procedurą przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla pezedsięwzięcia pn:
"Wydobywanie piaskowca ze złoża "Szufnarowa", metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie"
06.07.2018 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 01.06.2018r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Przebudowa mostu
na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2405R
Jaszczurowa-Wiśniowa w km 0 036 w m. Jaszczurowa” na
działkach nr: 166/7, 167/1, 715, 164/1, 385/1, 385/2 poł. w
Jaszczurowej.
19.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się