Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego
w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”
17.01.2018 więcej
Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego
W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”, Wójt Gminy
Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 09.01.2018r. wystąpiono do
Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, celem uzyskania opinii dotyczącej
ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
10.01.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z wnioskiem Gminy Wiśniowa, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wiśniowa -
Balice, gmmina Wiśniowa
29.12.2017 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 22.12.2017r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
dz. nr 211/1, 211/2, 212, 213, 775 i 902 położonych w
miejscowości Szufnarowa”
22.12.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w dniu 12.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne na wniosek: MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha
150, 36-060 Głogów Młp., w sprawie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „polegającego na wydobywaniu piaskowca ze
złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni
obszaru górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów
wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości
Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj.
podkarpackie”.
21.12.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
o wszczęciu postępowania admistracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wiśniowa -
Balice.
13.12.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę
urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn:
"Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi
powiatowej Nr 1349R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina w m.
Jaszczurowa w km 4 450 - 5 100"
24.11.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Stosownie do art. 120, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej
Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania
transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na
działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
(South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP); Regionalny Dyrekto
Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości
14.11.2017 więcej
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w
miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina
Wiśniowa, województwo podkarpackie
27.10.2017 więcej
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 26.10.2017r.
zostałowydane postanowienie stwierdzające obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na
cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo
podkarpackie.
27.10.2017 więcej