Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, o nowym terminie załatwienia
sprawy przedłużonym do dnia 30 czerwca 2019 r., dotyczącego
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze
złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni
obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów
wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości
Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj.
podkarpackie”, z uwagi na brak uzgodnienia raportu z organem
opiniującym, zapoznania się ze zgromadzonym materiałem
dowodowym oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
23.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie o udzielnie Firmie Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej
"AGMA" s.c. Anna Brzykowska i Kazimierz Brzykowski Niewodna 22,
38-124 Wiśniowa, pozwolenia wodno prawnego na usługi wodne, tj.
pobór wody podziemnej ze studni S-1, znajdującej się na
działce 870 w miejsc. Niewodna na potrzeby Firmy
03.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
w sprawie o udzielenie PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Krosno, ul. Hutnicza 4, 38-400 Krosno
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
płynące kabla sieci SN pod dnem cieków wodnych
03.01.2019 więcej
Zawiadomienie
w związku z trwającą procedurą przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie”
11.12.2018 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, o nowym terminie załatwienia
sprawy przedłużonym do dnia 31 stycznia 2019r., dotyczącego
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze
złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni
obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów
wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości
Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj.
podkarpackie”,z uwagi na brak uzgodnienia raportu z organem
opiniującym, zapoznania się ze zgromadzonym materiałem
dowodowym oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie
26.11.2018 więcej
Obwieszczenie
W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosekGminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa w sprawie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zbiornika
retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”,
gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie
19.11.2018 więcej
Zawiadomienie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
16.11.2018 więcej
Zawiadomienie
w związku z trwającą procedurą przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie”
12.10.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 04.10.2018r.
została wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986
Tuszyma–Ropczyce-Wiśnowa w km 41 217.50 – 43 174 w m.
Szufnarowa, polegajaca na budowie chodnika i zatok
autobusowych“.
04.10.2018 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie”
25.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się