Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 03.04.2018r.
zostaławydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko pn.: „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w
ciągu drogi powiatowej nr 2405R Jaszczurowa - Wiśniowa w km 0
036 w m. Jaszczurowa”.
03.04.2018 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”
28.03.2018 więcej
Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego
W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie” Wójt Gminy Wiśniowa
zawiadamia, że w dniu 28.03.2018r. wystąpiono do Polskiego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie celem uzgodnienia warunków decyzji
środowiskowej.
28.03.2018 więcej
Obwieszczenie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia strony postępowania o wydaniu w
dniu 26.03.2018r. postanowienia o podjęciu z urzędu
zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Wydobywanie piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”.
26.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
21.03.2018 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 20.02.2018r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych
jednorodzinnych” na działkach nr: 455/7, 455/15, 455/16,
456/3, 456/7, 1377/12, 1377/13 położonych w miejscowości
Wiśniowa.
07.03.2018 więcej
Obwieszczenie
w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów
Młp.,w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie” Wójt Gminy Wiśniowa
zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 02.03.2018r.
postanowienia o zawieszeniupostępowania do czasu przedłożenia
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
02.03.2018 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 19.10.2017r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w
miejscowości Wiśniowa - Balice”
22.02.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako
strony narażenia, do postępowania transgranicznego
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzęcia
polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni
jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
15.02.2018 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża
„Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru
górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy
użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina
Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”
13.02.2018 więcej