Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 14.03.2019r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa odcinka
sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN
15kV Strzyżów-Ropczyce na linię kablową doziemną od
stanowiska słupowego nr 62 do stacji transformatorowej
Szufnarowa 7 z odgałęzieniami do stacji transformatorowej
Szufnarowa 8” na działkach nr: 3754, 3793, 3799, 3828/1,
3828/2, 3830/4, 3559, 3291/2,3830/6, 3880/2, 3881/3, 3886/3,
3887, 3893/1, 3893/2,3894, 3879/3, 3287/4, 3287/3, 3247, 3246/1,
3246/2, 3245, 3218, 3216, 3208, 3206/1, 3204, 3200/2, 3201,
3200/1, 3198, 3199, 3264/2, 3260, 3259, 3363 poł. w Szufnarowej.
22.03.2019 więcej
Konsultacje projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025”
Podaje się do publicznej wiadomości projekt „Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2019-2025”. W/w dokument opublikowany zostaje na stronie
internetowej Gminy Wiśniowa oraz BIP Gminy, a nadto wyłożony w
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
19.03.2019 więcej
Zawiadomienie
w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na
wniosekGminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w
sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zbiornika
retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”,
gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie, Wójt Gminy Wiśniowa
zawiadamia, o nowym terminie załatwienia sprawy przedłużonym
do dnia 31 grudnia 2019r., z uwagi na konieczność sporządzenia
raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
14.03.2019 więcej
Zawiadomienie
w związku z trwającą procedurą przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez
użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat
strzyżowski, woj. podkarpackie”
07.03.2019 więcej
Otwarty nabór na Partnera projektu
Gmina Wiśniowa ogłasza otwarty nabór Partnera do projektu
przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny
Wójewództwa podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV -
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzitwa kulturowego,
Dzialanie 4.1. Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup
pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzetu i/lub
wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutków katastrof lub powaznych awarii - wyłącznie dla potrzeb
OSP.
26.02.2019 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystapieniu do organów współdziałających
w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie
wydania dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R
Kożuchów-Markuszowa-Oparówka-Wysoka Strzyżowska w km 5 963 -
7 415 wraz z przebudową przepustu w km 5 318"
12.02.2019 więcej
Obwieszczenie
Starosta Strzyżowski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 1/2019 znak
AB.6740.4.1.2019 z dnia 07.02.2019 r. zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok
w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R
Kożuchów-Markuszowa-Oparówka-Wysoka Strzyżowska w
miejscowości Markuszowa".
12.02.2019 więcej
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
dot. "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na
cieku Szufnarowóka
07.02.2019 więcej
Obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze
zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.
2096 ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy Wiśniowa, 38-124
Wiśniowa 150, z dnia 24 stycznia 2019 r., znak: S.6220.1.2019, o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej
Kożuchów Kąty-Markuszowa nr dz. ewid. 458, 561, 564 w m.
Kożuchów oraz 611, 612 w m. Markuszowa w km 0 275-0 455 oraz 0
490 - 1 744”;
05.02.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Strzyżowskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego
24.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się