2017-09-29

Obwieszczenie

P.6733.4.2017                                                                                      

Wiśniowa, 05.09.2017.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 18.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w miejscowości Jaszczurowa w km 4+450 – 5+100” na działkach: 255/3, 256/3, 256/4, 258/3, 258/5, 258/7, 259/1, 260/2, 267/1, 266, 267/3, 268/1, 268/3, 282/1, 284, 286/1, 286/3, 286/4, 278/1, 271, 714 poł. w Jaszczurowej.

 

W pokoju nr 8 b w  Urzędzie Gminy Wiśniowa w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Wiśniowa, BIP Urzędu Gminy Wiśniowa w dniach od 29.09.2017r. do 13.10.2017r.

 

WÓJT

Marcin Kut