2017-10-26

Obwieszczenie

Wiśniowa, 25.10.2017.

P.6733.5.2017                                                                                      

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 19.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na zadanie pn. „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach nr: 211/1, 211/2, 212, 213, 775, 902 położonych w miejscowości Szufnarowa.

W pokoju nr 8 b w  Urzędzie Gminy Wiśniowa w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Wiśniowa, BIP Urzędu Gminy Wiśniowa w dniach od 26.10.2017r. do 09.11.2017r.

 

 

Wójt

Marcin Kut