2017-11-14

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

    Rzeszów, dnia 08 listopada 2017 r

        REGIONALNY DYREKTOR                                                 .

        OCHRONY ŚRODOWISKA

                  W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 

WOOŚ.442.3.2017.AR.3

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 120, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP);

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

1.      Dnia 31 października 2017 r. wpłynęło drogą mailową do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pismo Ministra ds. Integracji Europejskiej Pana Mykola Kuzyo z dnia 30 października 2017 r., przekazane przez Punkt Kontaktowy Konwencji z Espoo na Ukrainie, dotyczące spotkania w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Kijowie stanowiącego konsultacje transgraniczne zgodnie z art. 5 Konwencji z Espoo dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

2.    Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił pismem z dnia 2 listopada 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako organ terenowej administracji rządowej właściwy ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanych przez stronę ukraińską konsultacjach. Do udziału w przedmiotowym spotkaniu zaproszeni są eksperci, w tym również przedstawiciele odpowiednich organów, Stron narażonych jak również społeczeństwo.

3.    Mając powyższe na uwadze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o możliwości wzięcia udziału w ww. spotkaniu dotyczącym odpowiednio w poszczególnych dniach  Zaporizhzhya NPP (ZNPP) 23.11.2017 r. oraz South-Ukrain NPP (SUNPP) 24.11.2017 w Kijowie na Ukrainie. Informacje o dokładnym adresie spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 

Z treścią ww. pisma oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją społeczeństwo może zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 41,
w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, Prezydenci Miast według rozdzielnika

Do wiadomości:

1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

2. WOOŚ aa

Załączniki

  KW_283098_RDO_S_plik1.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się