2017-11-14

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

    Rzeszów, dnia 08 listopada 2017 r

        REGIONALNY DYREKTOR                                                 .

        OCHRONY ŚRODOWISKA

                  W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 

WOOŚ.442.3.2017.AR.3

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 120, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP);

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

1.      Dnia 31 października 2017 r. wpłynęło drogą mailową do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pismo Ministra ds. Integracji Europejskiej Pana Mykola Kuzyo z dnia 30 października 2017 r., przekazane przez Punkt Kontaktowy Konwencji z Espoo na Ukrainie, dotyczące spotkania w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Kijowie stanowiącego konsultacje transgraniczne zgodnie z art. 5 Konwencji z Espoo dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

2.    Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił pismem z dnia 2 listopada 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako organ terenowej administracji rządowej właściwy ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanych przez stronę ukraińską konsultacjach. Do udziału w przedmiotowym spotkaniu zaproszeni są eksperci, w tym również przedstawiciele odpowiednich organów, Stron narażonych jak również społeczeństwo.

3.    Mając powyższe na uwadze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o możliwości wzięcia udziału w ww. spotkaniu dotyczącym odpowiednio w poszczególnych dniach  Zaporizhzhya NPP (ZNPP) 23.11.2017 r. oraz South-Ukrain NPP (SUNPP) 24.11.2017 w Kijowie na Ukrainie. Informacje o dokładnym adresie spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 

Z treścią ww. pisma oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją społeczeństwo może zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 41,
w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, Prezydenci Miast według rozdzielnika

Do wiadomości:

1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

2. WOOŚ aa

Załączniki

  KW_283098_RDO_S_plik1.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz