2017-12-22

Obwieszczenie

Wiśniowa, 22.12.2017r.

P.6733.5.2017                                                                                       

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

       Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia się że w dniu 22.12.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pn. budowa  odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na dz. nr 211/1, 211/2, 212, 213, 775 i 902 położonych w miejscowości Szufnarowa

 

W pokoju nr 8 b w  Urzędzie Gminy Wiśniowa w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Wiśniowa, BIP Urzędu Gminy Wiśniowa w dniach od 22.12.2017r. do 06.01.2018r.. 

 

Wójt

Marcin Kut