2018-02-08

Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego

  Wiśniowa, dnia 08.02.2018r.

Ś.6220.13.2016

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu do organu opiniującego

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1405) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257) oraz stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. w/w ustawy, w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie, Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, działając na podstawie art.545 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.), że wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni Wód Polskich w Krośnie, celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. 08.02.2018r. do dnia 23.02.2018r.

                                                                                                                            

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut