2018-02-13

Obwieszczenie

  Wiśniowa, dnia 12.02.2018r.

Ś.6220.8.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r., poz. 1405) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”

 

Wójt Gminy Wiśniowa

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 12.02.2018r. postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskooraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach pracy urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz na terenie wszystkich gmin objętych postępowaniem.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. 13.02.2018r. do dnia 27.02.2018r.

                                                                                             

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut