2019-07-12

Obwieszczenie

  Wiśniowa, dnia 11.07.2019r.

Ś.6220.8.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) i art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096), w nawiązaniu do wniosku MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp., w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”, Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia strony postępowania, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

            W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów i zgłaszanych żądań w terminie 7 dni od odebrania niniejszego zawiadomienia.

Z treścią sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150,
38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Szufnarowa.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. od 12.07.2019r. do dnia 26.07.2019r.

                                                                                             

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się