2020-03-03

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa – etap I

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.03.2020 r. do 03.04.2020 r.w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany studium i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 25.03.2020 r.w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa o godzinie 12.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wiśniowaz podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2020 r.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszonena piśmie do Wójta Gminy Wiśniowa, a  także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy oraz drogą elektroniczną na adres: gmina@wisniowa.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2020 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wiśniowa.

 

 

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa w dniach od04.03.2020 r. do 27.04.2020 r.

 

 

 

 

  1. Złożenie uwagistanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
  2. Administratorem podanych w uwadzedanych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, ul. Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowai są one podawane w celu składania uwagdo projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający uwagęma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11pkt 7, 8ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 9pkt 13w związku z załącznikiem nr 7do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy(Dz. U. z 2004 r., Nr 118poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

a)    osobiście lub za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa,

b)    drogą elektroniczną e-mail: iod@wisniowa.pl,

c)    telefonicznie: 17 2775063.

 

Wójt

Marcin Kut

 

Załączniki

  III zmiana_Studium_...o_wglądu.doc 298 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wisniowa_SZUFNAROWA...owiskowa_.pdf 9,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SUiKZP_Wisniowa_Kie...o_wglądu.jpg 16,44 MB (jpg) szczegóły pobierz
  SUiKZP_Wisniowa_Uwa..._wglądu.jpeg 830,75 KB (jpe) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się