2017-05-23

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Wiśniowa, dnia 23.05.2017r.

Ś.6220.4.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

 

Działając na podstawie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. 2016.23 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 4 z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353 z późn. zm.) Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 23.05.2017r. zostało  wydane postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w km 2+490 – 2+655 i w km 3+050 – 3+800 w km 5+318 – 5+855 wraz z przebudową przepustu w km 3+804 w miejscowościach Markuszowa i Oparówka”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa.

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. 23.05.2017r. do dnia 07.06.2017r.

 

WÓJT

Marcin Kut