2016-10-31

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie

Wiśniowa, dnia 28.10.2016r.

Ś.6220.12.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie

 

Działając na podstawie z art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. 2016.23) Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że postepowanie dowodowe w sprawie z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak–Kobyle–Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1+914 – 6+674 wraz z przebudową przepustów  w km 2+127, 2+453, 2+656, 3+270, 3+475, 3+732, 4+917, 5+203, 6+163, 6+302” zostało zakończone.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

 

Z treścią dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach urzędowania. Z dokumentami w/w sprawie można zapoznać się w terminie 2 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz na terenie wszystkich gmin objętych postępowaniem.

 

WÓJT

Marcin Kut