2017-10-27

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wiśniowa, dnia 26.10.2017r.

Ś.6220.13.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017.1405)oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. 2017.1257), Wójt Gminy Wiśniowa

 

zawiadamia

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie

 

           

Postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zostało wszczęte na wniosek Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa z dnia 21.10.2016r.

           

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1405),niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

               

Wójt Gminy Wiśniowa jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Strzyżowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Z treścią opinii, postanowieniem oraz dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach urzędowania w terminie na okres 30 dni tj. od 27.10.2017r.do 27.11.2017r.

 

Zawiadomienie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w wykazie danych na stronie internetowej bip.wisniowa.pl, prowadzonym przez Urząd Gminy Wiśniowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa orazw miejscu planowanej inwestycji.

 

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustanie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, stosownie do art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1405).

 

               

                                                                                                              Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

 

 

 

Art. 49Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3ustawy OOŚ.Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.