2017-10-27

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Wiśniowa, dnia 26.10.2017r.

Ś.6220.13.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia

 

 

Działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 oraz art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017.1405) Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 26.10.2017r. zostałowydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach urzędowania.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa.

 

Zawiadomienie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 30 dni tj. 27.10.2017r. do dnia 27.11.2017r.

 

 

 

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 49Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3ustawy OOŚ.Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.