Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Dyrektor Żłobka Samorządowego w Wiśniowej  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-03-30  
Data wygaśnięcia
2019-03-14  
Tagi
 
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
strzyżowski  
Gmina
Wiśniowa
Miasto
Wiśniowa  
Ulica
 
Numer budynku
 

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego w Wiśniowej

 

I. Nazwa i adres żłobka:

Żłobek Samorządowy w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 76B

II. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:

  1. Wymagania niezbędne:

1) Posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi ( preferowane kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo),

2) Posiada obywatelstwo polskie,

3) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

5) Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

6) Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

7) Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem,

8) Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydatów:

1) znajomość aktów prawnych dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych,

2) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

3) umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych,

4) odporność emocjonalna i samokontrola,

5) nieposzlakowana opinia,

6) gotowość do stałego samodoskonalenia się,

7) odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista.

  1. Zakres obowiązków na stanowisku:

1) kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Żłobka Samorządowego w Wiśniowej i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno – wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,

3) prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,

4) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka,

5) właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,

6) zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

7) terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości,

8) budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.

  1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) List motywacyjny podpisany własnoręcznie,

2) Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),

3) Pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Żłobka Samorządowego w Wiśniowej,

4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje ( np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

5) Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ( np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata,

6) Posiadane referencje,

7) Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

10) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922 z późn. zmianami),

12) Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku przeprowadzenia naboru, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zmianami).

 III. Termin i miejsce złożenia oferty o przystąpienie do konkursu oraz termin złożenia wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Żłobka Samorządowego w Wiśniowej” w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Wiśniowej lub przesłać na adres Urząd Gminy w Wiśniowej 38-124 Wiśniowa 150 do dnia 30.03.2018 do godziny 12.00 o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną bądź zostaną złożone do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

IV. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków.

  1. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  2. Wszelkich informacji o konkursie udziela Pan Roman Klocek – Dyrektor ZEAS

V. Warunki zatrudnienia

  1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. Postanowienia końcowe

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
  2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Wiśniowej 38-124 Wiśniowa 150.
  3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wójt

Marcin Kut

 

 

Załączniki

  Informacja o wynika... konkursu.pdf 280,27 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się