Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-12-02  
Data wygaśnięcia
2020-11-19  
Tagi
 
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
strzyżowski  
Gmina
Wiśniowa
Miasto
Wiśniowa  
Ulica
 
Numer budynku
 

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie budżetu i finansów

 

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do   zatrudnienia na danym stanowisku:

 1) posiadać obywatelstwo polskie i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo prawne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomii;

5) nieposzlakowana opinia;

6) co najmniej 5 lat stażu pracy w tym 2 lata  w jednostce samorządu terytorialnego i 2 lata
w księgowości, zaliczane  będzie tylko zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

7) prawo jazdy kategorii B.


2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

1) znajomość obsługi urządzeń biurowych i systemu finansowo-księgowego FK firmy Softres;

2) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

3) wiedza z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa na zajmowanym stanowisku tj. znajomość  następujących ustaw:

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869);

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r.  poz. 506);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096).


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) obsługa programu komputerowego w zakresie księgowości budżetowej;

2) ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów (prowadzenie rejestrów dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej);

3) prowadzenie ewidencji syntetycznej księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i sald zaległości i nadpłat, uzgadnianie z ewidencją prowadzoną przez referat podatkowy;

4) sporządzanie miesięcznych wydruków rejestrów dochodów, obrotów na kontach syntetycznych, dzienników;

5) obsługa komputerowego programu sprawozdawczego „Bestia";

6) ewidencja finansowo-księgowa dochodów mienia komunalnego oraz egzekwowanie należności;

7) bieżąca realizacja budżetu (sporządzanie przelewów bankowych);

8) prowadzenie teczek wg wykazu akt;

9) ewidencja funduszu świadczeń socjalnych w tym: prowadzenie i obsługa zakładowego funduszu mieszkaniowego;

10) rozliczenie funduszu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z Rejonowym Urzędem Pracy;

11) prowadzenie ewidencji podatku VAT i rozliczenie z Urzędem Skarbowym;

12) sporządzanie list płac pracowników oraz prowadzenie kart zasiłkowych ZUS;

13) przekazywanie akt księgowych do archiwum zakładowego;

14) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Wiśniowa i jednostkach podległych;

15) współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.


4. Warunki pracy na stanowisku:

1) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, praca biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach: w poniedziałek godz.  900  - 1700, od wtorku do piątku godz. 700 – 1500 w Urzędzie Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150. Istnieje możliwość wyjazdów służbowych związanych z powierzonymi obowiązkami, pracownik będzie uczestniczył w szkoleniach poza miejscem pracy;

2) Wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej, zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze może przekraczać cztery godziny dziennie;

3) Odpowiedzialność za pracę oraz realizację zadań.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wiśniowa w rozumieniu przepisów o rehabilitacja zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
 

6. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny;

2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) Wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;

4) Kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5) Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, doświadczenie, umiejętności, ukończone kursy, szkolenia;

6) Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i posiadanym obywatelstwie - wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;

7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór;

8) Podpisana klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Wiśniowa, dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia procesu rekrutacji - wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Druk kwestionariusza oraz oświadczenia i klauzuli informacyjnej można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej UG Wiśniowa.

Dokumenty poświadczające wykształcenie należy składać w postaci kserokopii w przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu oraz złożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności. Kserokopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Kandydat zobowiązany jest do podania numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym będzie możliwy z nim kontakt w celu przeprowadzenia procedury naboru.

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem ,, Nabór na stanowisko d/s księgowości budżetowej w Referacie budżetu i finansów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa w terminie od 20.11.2019 r. do 02.12.2019 r. w godzinach pracy urzędu lub przesłać  pocztą na adres: Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150.
 

Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2019 r.  o godzinie 17:00 (dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).
 

8. Informacje dodatkowe:

Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Nr 11/2019 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 19 listopada 2019 r.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Wiśniowa (www.bip.wisniowa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminy Wiśniowa (www.bip.wisniowa.pl)oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zwrócone kandydatom do rąk własnych w siedzibie Urzędu Gminy.

Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wiśniowa.

Dodatkowych informacji udziela: Jacek Rybczyk - Sekretarz Gminy, tel. (17) 2775063.


 

 

 

Załączniki

  Zarządzenie w spra...ia naboru.pdf 290,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kwestionariusz osobowy.pdf 180,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie.pdf 179,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  klauzula informacyjna.pdf 215,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista Kandydatów.pdf 127,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyniku naboru.pdf 168,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się