Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja z dnia 10.12.2019
w sprawie zmniejszenia opłaty stałej w Żłobku Samorządowym
03.01.2020 więcej
Petycja z dnia 6 grudnia 2019
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego
31.12.2019 więcej
Petycja z dnia 14.10.2019
dot. możliwości wdrożenia w urzędzie płatności
bezgotówkowych
31.12.2019 więcej
Petycja z dnia 29.11.2019
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego
23.12.2019 więcej
Petycja z dnia 7.06.2019
w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo
zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja
parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji
wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie
udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz
ziemny, etc.
02.07.2019 więcej
Petycja z dnia 29.05.2019
W sprawie analizy wydatków ponoszonych w związku z korzystaniem
z usług telekomunikacyjnych.
21.06.2019 więcej
Petycja 1/2018
Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych nie
korzystających z przyłączy gazowych oraz podanie danych ich
dotyczących
11.05.2018 więcej
Petycja 3/2017
Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach (Dz. U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w
związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego,
wnosimy petycję do Kierownika JST - o przekazanie poniżeszego
wnisoku - do podleglych Placówek Oświatowych - scilicet:
wszystkich szkół podstawowych.
18.09.2017 więcej
Petycja 2/2017
W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach (Dz.
U.2014.1195) - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o
rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia
Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko
Talentów NIVEA" - edycja 2017 - szczegóły pod -
www.podworko.nivea.pl
18.05.2017 więcej
Petycja 1/2017
Wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - o publikację - w
całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w
BIP) Gminy/Miasta - Adresata.
03.03.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się