Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiśniowa na lata 2016-2030
Konieczność opracowania „Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze Gminy Wiśniowa” ( zwanym dalej Projektem) wynika z
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059). Według zasad określonych
w ww. ustawie wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje
projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy co najmniej na
okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
12.12.2017 więcej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
23.01.2017 więcej
plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wisniowa na lata 2016 - 2022
Na szczeblu lokalnym, podstawowym dokumentem strategicznym, w
którym zaplanowane mają zostać zadania dotyczące gospodarki
niskoemisyjnej w gminie jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
08.12.2016 więcej
Strategia Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025
Strategia Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025 jest
dokumentem zawierającym długookresowy program trwałego i
zrównoważonego rozwoju, na podstawie którego będzie
świadomie kreować i kontrolować swój rozwój.
17.10.2016 więcej
Program ochrony środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn
zm.), organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu
realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio
wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska,
uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.
17.10.2016 więcej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa
W niniejszym Programie w oparciu o dane uzyskane z inwentaryzacji
metodą spisu z natury wyrobów zawierających azbest wytyczono
cele, ustalono harmonogram usuwania wyrobów zawierających
azbest oraz oszacowano całościowy koszt utylizacji wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy. W Programie zawarto
również informacje na temat kompetencji i obowiązków organów
administracyjnych gminy względem realizacji zadań nałożonych
poprzez POKzA, wpływu azbestu na zdrowie ludzkie.
17.10.2016 więcej