Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiśniowa na lata 2016-2030
Konieczność opracowania „Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze Gminy Wiśniowa” ( zwanym dalej Projektem) wynika z
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059). Według zasad określonych
w ww. ustawie wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje
projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy co najmniej na
okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
12.12.2017 więcej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
23.01.2017 więcej
plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wisniowa na lata 2016 - 2022
Na szczeblu lokalnym, podstawowym dokumentem strategicznym, w
którym zaplanowane mają zostać zadania dotyczące gospodarki
niskoemisyjnej w gminie jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
08.12.2016 więcej
Strategia Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025
Strategia Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025 jest
dokumentem zawierającym długookresowy program trwałego i
zrównoważonego rozwoju, na podstawie którego będzie
świadomie kreować i kontrolować swój rozwój.
17.10.2016 więcej
Program ochrony środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn
zm.), organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu
realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio
wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska,
uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.
17.10.2016 więcej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa
W niniejszym Programie w oparciu o dane uzyskane z inwentaryzacji
metodą spisu z natury wyrobów zawierających azbest wytyczono
cele, ustalono harmonogram usuwania wyrobów zawierających
azbest oraz oszacowano całościowy koszt utylizacji wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy. W Programie zawarto
również informacje na temat kompetencji i obowiązków organów
administracyjnych gminy względem realizacji zadań nałożonych
poprzez POKzA, wpływu azbestu na zdrowie ludzkie.
17.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się