Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa drogi Różanka Rakszawy Dół na dz. nr ewid 1332/1, 1383/3, 1387/4, 1387/6, 1382/1, 1385/11381/9, 1381/11, 1381/13, 1381/15, 1381/17, 1374 w km 0+000- 0+700 w m. Różanka  
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi Różanka Rakszawy Dół w km 0+000 - 0+700 w m. Różanka”,  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Wiśniowa  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
strzyżowski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji do
2018-11-30  
Termin składania ofert
2016-11-14 10:00  
Numer zgłoszenia
332145 - 2016  

 

 


 
Ogłoszenie nr 332145 - 2016 z dnia 2016-10-27 r.
 
 
 

Wiśniowa: Przebudowa drogi Różanka Rakszawy Dół na dz. nr ewid 1332/1, 1383/3, 1387/4, 1387/6, 1382/1, 1385/11381/9, 1381/11, 1381/13, 1381/15, 1381/17, 1374 w km 0+000- 0+700 w m. Różanka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): nie dotyczy

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:nie dotyczy
Informacje dodatkowe: brak

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiśniowa, krajowy numer identyfikacyjny 69058221700000, ul. Wiśniowa 150, 38124 Wiśniowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 775 062, e-mail , faks .
 
Adres strony internetowej (URL): www.wisniowa.pl
 
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.wisniowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.wisniowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Wyłącznie w formie papierowej w zamkniętej kopecie lub opakowaniu
Adres:
Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 2 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Różanka Rakszawy Dół na dz. nr ewid 1332/1, 1383/3, 1387/4, 1387/6, 1382/1, 1385/11381/9, 1381/11, 1381/13, 1381/15, 1381/17, 1374 w km 0+000- 0+700 w m. Różanka
Numer referencyjny: 271.1.12.2016.KP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi Różanka Rakszawy Dół w km 0+000 - 0+700 w m. Różanka”, z zakresem określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

2. Opis robót do wykonania w ramach zadania.

Przedsięwzięcie obejmuje:

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruncie kategorii I-IV.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruncie kategorii V-IV.

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - podbudowa jezdni.

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - podbudowa jezdni.

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm - jezdnia.

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4 cm - jezdnia.

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,4 m3 – konserwacja rowów. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego (mieszanka tłuczniowa), grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm –uzupełnienie poboczy.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z

a)Przedmiarem robót

b)Kosztorysem ofertowym

c)Wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, d)Istotnymi postanowieniami umowy

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:45111200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe: brak
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych, warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe brak
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Informacje dodatkowe brak
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie związane z realizacją robót drogowych o wartości nie mniejszej niż 150 tys. PLN brutto. Uwaga: a) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; b) przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną; c) wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. a)1 osoby kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, b)1 osoby posiadającej uprawnienia do obsługi rozkładarki mas bitumicznych, zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: brak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1). Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, potwierdzające iż Wykonawca wykonał, co najmniej jedno zadanie związane z realizacją robót drogowych polegających na wykonaniu nawierzchni mineralno- bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 150 tys. PLN brutto, zgodne z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2). Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: 1 osoby kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, 1 osoby posiadającej uprawnienia operatora koparko – ładowarki, 1 osoby posiadającej uprawnienia do obsługi rozkładarki mas bitumicznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ; 3) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 tys. PLN. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
brak
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Dowód wpłaty wadium, 2) Pełnomocnictwa, 3) Formularz oferty, 4) Kosztorys ofertowy.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wymagane wadium 5 000,00 -zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
OFEROWANA CENA 0.6
OFEROWANA GWARANCJA I RĘKOJMIA 0.4

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie doyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w przedmiarze robót, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania lub zwiększeniem funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, b) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy: 3) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; 4) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty 5) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT 6) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 7) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru umowy.
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody: nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  polski
 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: brak

 

 

 

Załączniki

  SIWZ.pdf 852,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1 - FORMULARZ OFERTOWY.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_2_oswiadczenie_...epowanie.docx 19,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_3_oswiadczenie-...luczenia.docx 20,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_Wykaz_robot.doc 77,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_5_Wykaz_osob.doc 79,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_6_wzor_umowy.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_7_grupa_kapitalowa.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał_8_przedmiar.pdf 290,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał_9_Kosztorys Ofertowy.xls 31,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Różanka.jpg 285,14 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...óżanka .pdf 469,35 KB (pdf) szczegóły pobierz